Tuesday, April 13, 2010

ಬದುಕು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ "ಬದುಕು"
ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳು...

ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು...

ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದ ಸಂಗತಿಗಳು...

ಆ ಸಂತಸದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು...

ಇವೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು

ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಬರಹಗಳು